Untitled Document
   
 
Home > 커뮤니티 > 유용한영어표현 
 
   제 목   정교하고 우아한, 작고 섬세한
   등록일   2012-03-28    조 회   6782
   내 용
 

(출처) Successenglish

   이전글 상태가 좋지 않은, 제 실력이 아닌
   다음글 (분위기가) 어색한